Kontakta oss

Forsdalavägen 2
342 32 Alvesta
Telefon: 0472-166 00

E-post kundtjänst

 

Allmänna försäljningsvillkor

1. Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan Hall Miba AB och köparen, om ej annat avtalas skriftligen.

2. Hall Miba AB blir bundet av köpet först när köparen erhållit skriftlig orderbekräftelse.

3. Samtliga priser i prislistor, kataloger m.m. är nettopriser. Hall Miba AB förbehåller sig rätt till ändring av pris-, leverans- och försäljningsvillkor utan föregående avisering.

4. Alla varor levereras i förpackningar och storlekar i enlighet med gällande prislista.

5. Vid leveransförsening har Köparen rätt att häva köpet först efter det att Köparen uppmanat Hall-Miba AB att leverera varan och varan härefter ej levererats inom skälig tid.

6. Vid leveransförsening kan Köparen inte, utöver vad som stadgas i punkt 5, göra gällande några som helst anspråk gentemot Hall Miba AB på skadestånd eller annat.

7. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, därest de inträffar sedan avtalet slutits och Hall Miba AB bevisligen hindrats därav i leveransens fullgörande: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, oförutsedd militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, in- och utförselregleringar i Sverige eller utlandet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på arbetskraft samt fel i leverans från underleverantörer eller försening av sådan leverans till följd av omständighet, som avses i denna punkt, när Hall Miba AB icke kunnat råda över dylik omständighet.

8. Det åligger Hall Miba AB, om man önskar åberopa sådan omständighet som avses i punkt 7, att utan uppskov skriftligen underrätta köparen om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Köparen äger ej, när befrielsegrund föreligger, häva köpet enligt punkt 5 ovan, utan är skyldig mottaga leverans sedan hindret undanröjts.

9. Utan inskränkning i vad som i övrigt stadgas om avtalets fullgörande i dessa bestämmelser, äger Hall Miba AB, om avtalets fullgörande inom skälig tid omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i punkt 7 genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet.

10. Om inte annat överenskommits gäller följande:

- Transport sker alltid på köparens risk. Säljaren svarar för fraktkostnaden.
- Leveransavgifter och transportemballage debiteras i förekommande fall enligt prislista.
- För order som inte kommer in via handterminal eller webb uttages avgift enligt prislista.

- För kund som vill ha pappersfaktura eller inte är ansluten till autogiro kan avgift tas ut enligt prislista.

11. Betalning erlägges 10 dagar efter fakturadatum. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta med referensränta + åtta (8) procentenheter per år. Vid dröjsmål med betalning äger Hall Miba rätt att ta ut lagstadgade avgifter.

12.Hall Miba utför kreditbedömning av varje enskild kund. Vi förbehåller oss rätten att leverera order med hänsyn till den kundlimit som vi åsätter kund eller om annan omständighet föreligger.

13. Godset förblir Hall Mibas egendom till dess att godset blivit fullt betalt.

14. Reklamation rörande fel eller brist av levererat gods skall ske skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall anses leveransen godkänd.

15. Retur skall i förväg godkännas av Hall Miba. Vid godkännande skickar Hall Miba en kombinerad frakt- och följesedel till kund. Denna handling skall medfölja godset vid retur. På returförsändelse som anländer till Hall Miba utan handlingar utgår en avgift motsvarande 20% på returbeloppet samt fraktkostnader. Dock gäller ett lägsta belopp på SEK 200 exkl. moms.

Retur godkännes ej i följande fall:

- Prismärkt produkt
- Ej lagerförd produkt
- Speciellt anskaffad produkt för enskild kund.
- Bruten eller skadad förpackning vid fullvärdig produkt.
- Ankomst till Hall-Miba AB senare än 10 dagar från fraktsedelns datum.

16. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial etc. är ungefärliga.

17. Hall Miba ikläder sig produktansvar enligt gällande svensk lagstiftning.

18. Tvist med anledning av avtalet eller i tillämpningen eller tolkningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom förhandling.

Alvesta, maj 2013

Hall Miba AB

 

 

Kundlogin

Kundnummer
Lösenord


Kontakta oss

Forsdalavägen 2, 342 32 Alvesta. Telefon: 0472-166 00. E-post kundtjänst: kundtjanst@hallmiba.com